0 item(s) - 0,00€

Algemene Voorwaarden

Maart 2018

Algemene voorwaarden van Droom-Wereld gevestigd te Capelle aan den IJssel.

 Naam (opdrachtnemer)  Droom-Wereld V.O.F.
 Handelend onder  Droom-Wereld
 Vestigingsadres  Doormanstraat 6
 2901 AJ Capelle aan den IJssel
 Telefoonnummer  +31 (0)6 41 52 76 10
 E-mailadres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 BTW-nummer  NL852767754B01
 KvK-nummer  57860300

1. Toepassselijkheid

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, van Droom-Wereld met derden (hierna te noemden wederpartij c.q. opdrachtgever).
1.2 Alle aanbiedingen door of vanwege Droom-Wereld gedaan, zijn vrijblijvend.Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Droom-Wereld. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke (opdracht) bevestiging van Droom-Wereld dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
1.3 De datum van de schriftelijke bevestiging door Droom-Wereld zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien Droom-Wereld deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Indien van aanvaarding sprake is op grond van een aanvang van uitvoering als bedoeld in 1.2 geldt als datum van
totstandkoming de eerste dag waarop een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden, in dat geval is de administratie van Droom-Wereld beslissend.
1.4 Zonder opgaaf van redenen blijft Droom-Wereld steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, opdrachten te weigeren.
1.5 Eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de zijde van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door Droom-Wereld zijn aanvaard.

2. Prijs/honorarium

2.1 Alle prijzen zijn netto, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk vanwege Droom-Wereld anders is vermeld.
2.2 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, heffingen, opgelegd van overheidswege en dergelijke.
2.3 Droom-Wereld is, indien niet nader overeengekomen, gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs, indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanvaarding (overeenkomstig punt 1.2) en de met Droom-Wereld overeengekomen prestatie een tijdvak van 6 maanden overschrijdt en de in punt 2.2 genoemde prijzen en kosten in die periode zich wijzigen, na genoemde termijn, evenredig te wijzigen.
2.4 Droom-Wereld heeft het recht ook na verzending van de opdrachtbevestiging type-, schrijfreken- en andere fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze fouten aan de hand van de bij aanvaarding geldende prijslijst kunnen worden

3. Oplevering

3.1 De door Droom-Wereld eventueel opgegeven tijdstippen van levering van goederen gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in punt 1 van deze voorwaarden. Deze tijden zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Droom-Wereld bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
3.2 Droom-Wereld heeft het recht te vorderen, indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan Droom-Wereld niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn.

4. Overmacht

4.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen door Droom-Wereld waaronder mede begrepen het geval dat Droom-Wereld door inhuring van derden – niet aan haarverplichtingen kan voldoen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende opdracht te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat Droom-Wereld de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zou hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen opgeschort en wordt de termijn tot nakoming van de verplichtingen verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
4.2 Onder deze omstandigheden, die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Droom-Wereld liggen, wordt onder andere verstaan oorlog, oorlogsgevaar,burgeroorlog, oproep, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Droom-Wereld als bij derden – van wie Droom-Wereld de nodige assistentie/ondersteuning heeft ingeroepen – en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Droom-Wereld ontstaan.
4.3 Droom-Wereld is gerechtigd de opdracht voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren indien de verlenging van de termijn van nakoming meer gaan belopen dan 3 maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk zal zijn. De opdrachtgever zal mitsdien een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering,onverkort het recht van Droom-Wereld de in redelijkheid ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtgever zal, na Droom-Wereld schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze een redelijke termijn te hebben gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, indien er sprake is van een zeer aanmerkelijke overschrijding van de tijd van oplevering, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Alle betalingen dienen te geschieden na voltooiing van de opdracht, dan wel, bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het opdrachtformulier en/of de factuur aangegeven betalingstermijn.
5.2 Betaling dient te geschieden ten kantore van Droom-Wereld dan wel via een door Droom-Wereld aan te wijzen bank- of girorekening.
5.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
5.4 Wanneer de betaling van een toegestuurde factuur niet heeft plaats gevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft Droom-Wereld het recht, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, 1% rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van genoemde termijn achterwege blijft, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
5.5 Is met betrekking tot een bepaalde opdracht betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag ineens opeisbaar.
5.6 Wanneer Droom-Wereld door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incasso maatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke kosten) voorrekening van opdrachtgever, echter met een minimum van € 115.
5.7 Indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Droom-Wereld gerechtigd om de werkzaamheden/leveringen op te schorten, ook indien een vaste tijd van presteren is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor de door Droom-Wereld geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.
5.8 Klachten over facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
5.9 Eigendomsvoorbehoud/bezitloos pandrecht alle door Droom-Wereld aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Droom-Wereld totdat opdrachtgever alle vorderingen uit hoofde van de door Droom-Wereld met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot deze zaken en de daaraan verrichte werkzaamheden , vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen van Droom-Wereld in verband met zijn tekortschieten in de nakoming van de overeenkomsten heeft voldaan.
Wanneer opdrachtgever uit door Droom-Wereld geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van Droom-Wereld en gaat hij de zaak voor Droom-Wereld houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderinge Droom-Wereld aan opdrachtgever zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust , vestigt de opdrachtgever tot zekerheid van zijn verplichtingen ten gunste van Droom-Wereld, een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk Droom-Wereld dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Droom-Wereld een akte tot vestiging van het pandrecht
tekenen. Hij zal er voor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Droom-Wereld, geen pand en/of beperkte rechten rusten. De opdrachtgever heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud en bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of ze te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever de zaken doorverkoopt kan Droom-Wereld hem verplichten op zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de koper ten gunste van Droom-Wereld een stil pandrecht te vestigen. .De opdrachtgever zal de in dit artikel bedoelde goederen en overige zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de goederen en zaken tegen alle calamiteite verzekeren op basis van factuurwaarde De opdrachtgever zal Droom-Wereld op eerste verzoek namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal opdrachtgever op eerste verzoek voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van Droom-Wereld een stil pandrecht vestigen op zijn vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

6. Reclame

6.1 Droom-Wereld staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde prestatie. Voorzover hiervan bij deze voorwaarden dan wel nadere schriftelijke overeenkomst niet wordt afgeweken zal, indien gedurende een periode van 3 maanden na uitvoering blijkt dat de prestatie ondeugdelijk was, Droom-Wereld te hare keuze:
-prestatie opnieuw uitvoeren,
-het gebrek herstellen of de wederpartij crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
6.2 Opdrachtgever dient te allen tijde Droom-Wereld de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
6.3 Voor geleverde prestatie waarbij voorwaarden gelden die door derden (tevens verbindend)worden opgelegd, gelden in afwijking van het bovenstaande, de door deze derden gestelde bepalingen (te denken valt hierbij aan bepalingen van banken en verzekeringsmaatschappijen).
6.4 Herstel buiten het kader van boven bedoelde reclame zal door Droom-Wereld in rekening worden gebracht.
6.5 Het recht op reclame geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Droom-Wereld (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtregels van openbare orde en goede trouw en, voorzover hiervan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, behoudens de in deze voorwaarden opgenomen reclame verplichtingen, is Droom-Wereld slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Droom-Wereld met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Matex B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs,gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Droom-Wereld is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die is ontstaan, t.g.v. gebrekkige gegevens en bescheiden / materiaal door opdrachtgever ter beschikking gesteld, dan wel voor het verrichten van andere diensten aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c. Voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Droom-Wereld niet aansprakelijk.
d. Droom-Wereld is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens storing van een productie of distributieproces of van een administratieve organisatie, schade wegens verlies of beschadiging van gegevens, gegevensdragers of gegevensbestanden, schade wegens inbreuken op rechten van intellectueel eigendom, schade wegens overschrijding van (opleverings-) termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie door opdrachtgever en schade wegens door Droom-Wereld gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet een uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
7.2 De door Droom-Wereld te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Droom-Wereld aan opdrachtgever gefactureerde en actureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien in de verzekering een hogere vergoeding van de schade uitkeert, zoals omschreven in artikel 7.1,wordt de hogere vergoeding betaald.
7.3 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs/het honorarium (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Droom-Wereld in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Droom-Wereld.7.4 In geval van een onrechtmatige daad van Droom-Wereld of zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Droom-Wereld rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Droom-Wereld slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 680.000 (zeshonderd en tachtig duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
7.5 Aansprakelijkheid van Droom-Wereld voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voorzover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade,doch nooit meer dan € 680.00 (zeshonderd en tachtig duizend euro.)
7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Droom-Wereld heeft gemeld.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart Droom-Wereld voor alle schade die Droom-Wereld mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Droom-Wereld geleverde diensten, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgevers daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Droom-Wereld die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
-aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgevers daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Droom-Wereld die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, werknemers van Droom-Wereld daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Droom-Wereld geleverde diensten.

8. Vertouwelijke informatie

8.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

9. Ontbinding

9.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 en 5 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door Droom-Wereld aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd / ontbonden, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Droom-Wereld zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Droom-Wereld geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.
10.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de
Arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding uit te lokken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Droom-Wereld tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

11. Slotbepalingen

11.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Droom-Wereld en opdrachtgever. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.7.4 In geval van een onrechtmatige daad van Droom-Wereld of zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Droom-Wereld rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Droom-Wereld slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 680.000 (zeshonderd en tachtig duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
11.2 Aansprakelijkheid van Droom-Wereld voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voorzover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade,doch nooit meer dan € 680.00 (zeshonderd en tachtig duizend euro.)
11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Droom-Wereld heeft gemeld.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Droom-Wereld voor alle schade die Droom-Wereld mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Droom-Wereld geleverde diensten, daaronder mede begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgevers daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Droom-Wereld die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
-aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgevers daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Droom-Wereld die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, werknemers van Droom-Wereld daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Droom-Wereld geleverde diensten.

12. Vertouwelijke informatie

12.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

13. Ontbinding

13.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 en 5 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door Droom-Wereld aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd / ontbonden, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Droom-Wereld zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
13.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Droom-Wereld geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.
14.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding uit te lokken, worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Droom-Wereld tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

15. Slotbepalingen

15.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Droom-Wereld en opdrachtgever. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.